files

Dlhodobá úschova

Ponúkame možnosť minimalizovania nákladov spojených so správou registratúry uložením vašich záznamov v našom registratúrnom stredisku, a to všetko pri rešpektovaní požiadaviek zákona a vlastných interných procesov.

files

Školenia a poradenstvo

Ponúkame školenie zamestnancov vo Vašej spoločnosti a organizácii. Školenia sú určené všetkým tým, ktorí sú spracovateľmi registratúrnych záznamov a spisov, správcom registratúr, zamestnancom ekonomických oddelení.

files

Vyraďovacie konanie

Táto činnosť v sebe zahŕňa vyradenie registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia, vypracovanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov pre príslušný štátny archív na schválenie.

files

Cenník

Všetky naše služby sa snažíme prispôsobiť požiadavkám klienta, preto pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať!

files

Správa-registratúra.sk

Špecializujeme na odbornú správu registratúry a dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov už od roku 2003. Služby sú určené štátnym organizáciám, fyzickým, právnickým osobám, správcom konkurzných podstát, súdnym exekútorom. Naša činnosť je vykonávaná v súlade s podmienkami zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, vykonávacej vyhlášky 628/2002 v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov.

Garancia profesionality - Mgr. Jana Martančíková, absolventka odboru archívnictvo FiF UK v Bratislave.

Dlhodobá úschova registratúrnych záznamov

Ponúkame možnosť uloženia vašich registratúrnych záznamov v našom registratúrnom stredisku a tak minimalizovať náklady spojené so správou týchto registratúrnych záznamov, a to všetko pri rešpektovaní požiadaviek zákona a vlastných interných procesov. Registratúrne záznamy sú uložené v archívnych krabiciach, ktoré chránia záznamy voči degradačným činiteľom.

Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o uložené registratúrne záznamy:

 1. evidovanie
 2. vyraďovacie konanie
 3. prístup k vašim záznamom
 4. komunikáciu so štátnym archívom
 5. ďalšie súvisiace služby

Úschova elektronických dát mimo sídla firmy. Elektronické dáta a informácie v nich obsiahnuté majú pre firmy kritický význam. Bezpečne uschováme vaše údaje uložené na akomkoľvek nosiči elektronických dát alebo zabezpečíme potrebný servis pri ich pravidelnom zálohovaní.

dlhodoba uschova reg. zaznamov

spracovanie registratury

Spracovanie registratúry

Je proces, ktorý začína analýzou skutočného stavu spracovania dokumentácie pôvodcu registratúry. V nadväzností na to prebieha triedenie registratúrnych záznamov a zakladanie do vecných skupín a ročníkov ich označenie registratúrnou značkou a lehotou uloženia (podľa registratúrneho plánu). Tieto sa uložia do registratúrneho strediska pôvodcu registratúry v archívnych obaloch, aby sa zabránilo degradačným vplyvom.

Súčasťou spracovania registratúrnych záznamov je vypracovanie zoznamu uložených záznamov v registratúrnom stredisku s presnou špecifikáciou uloženia. Zoznam je spracovaný v elektronickej forme. Správa registratúrnych záznamov v súčasnosti zahŕňa oveľa viac činností ako kedysi - už nejde len o uloženie menej používaných dokumentov do skladu a ich likvidáciu po uplynutí úložnej lehoty. Dnes správa registratúry znamená čo najefektívnejšie nakladanie so záznamami a informáciami v nich uloženými.


Legislatíva

V súčasnosti platná legislatíva pre správu registratúry, ktorá určuje pôvodcom registratúr zákonné povinnosti.

 • zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • vyhláška MVSR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
 • vyhláška MVSR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVSR č. 628, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
 • zákon č. 503/2007
 • úplné znenie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 515/2003 Z.z., zákonom č. 216/2007 Z.z. a zákonom č. 335/2007
legislativa

registraturny poriadok a plan

Registratúrny poriadok a plán

Vypracovanie interných noriem v oblasti správy registratúry v zmysle platných zákonov. Každá právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry.

Registratúrny poriadok - určuje pôvodcovi registratúry: evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu, prístup a vyraďovanie záznamov. Určuje úlohy a opis činnosti zamestnancov pôvodcu registratúry.

Registratúrny plán - člení registratúru pôvodcu do vecných skupín a určuje registratúrnym záznamov registratúrnu značku a lehotu uloženia.

Komunikácia so štátnym archívom - pri schvaľovaní interných noriem zabezpečíme komunikáciu s príslušným štátnym archívomom.

Ak si nie ste istí či aj po novelizácií zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach potrebuje Vaša firma vypracovať registratúrny poriadok alebo registratúrny plán kontaktujte nás, radi Vám poradíme.


Školenia a poradenstvo

Ponúkame školenie zamestnancov vo Vašej spoločnosti a organizácii. Školenia sú určené najmä správcom registratúr, zamestnancom ekonomických oddelení, asistentkám, ktoré registratúrne záznamy prijímajú a všetkým tým, ktorí sú spracovateľmi registratúrnych záznamov a spisov. Cieľom týchto školení je poskytnúť správne pracovné postupy pri manipulácií s registratúrnymi záznamami a spismi od ich prijímania, triedenia, evidovania (registratúrny denník), obeh, používanie pečiatok, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie v podmienkach Vašej spoločnosti. Informácie a vedomosti, ktoré na takomto školení získajú by im mali pomôcť zefektívniť a uľahčiť prácu na úseku správy registratúry. Pri riešení všetkých problémov a otázok spojených so správou registratúry t.j. evidovanie, usporiadanie, uloženie, vyraďovanie. Navrhneme na základe našich skúsenosti a Vašich podmienok najlepšie riešenia.

Súčasťou spracovania registratúrnych záznamov je vypracovanie zoznamu uložených záznamov v registratúrnom stredisku s presnou špecifikáciou uloženia. Zoznam je spracovaný v elektronickej forme. Správa registratúrnych záznamov v súčasnosti zahŕňa oveľa viac činností ako kedysi - už nejde len o uloženie menej používaných dokumentov do skladu a ich likvidáciu po uplynutí úložnej lehoty. Dnes správa registratúry znamená čo najefektívnejšie nakladanie so záznamami a informáciami v nich uloženými.

Odborný seminár v oblasti registratúry

Je určený: pre zamestnancov štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí majú zabezpečovať správu registratúry, pravidelne pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe registratúrnych záznamov organizácií.

Bližšie informácie (pdf)

IN HOUSE Semináre

Radi zabezpečíme seminár priamo vo Vašej spoločnosti pre Vašich zamestnancov. Prispôsobíme sa Vašim požiadavkám a potrebám. Minimálny počet sú tri osoby.

Záväzná prihláška na seminár

skolenia a poradenstvo

referencie

Zriadenie registratúrneho strediska

 • Analýza priestorových možností registratúrneho strediska

 • Vypracovanie návrhu na priestorové usporiadanie registratúrneho strediska podľa platných noriem

 • Usporiadanie regálov poľa vypracovaného návrhu

 • Možnosť dodania regálov

 • Montáž regálov


Referencie

2020

 • Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP, Medzibrod

 • Rímskokatolícka farnosť Medzibrod, Hlavná, Medzibrod

2019

 • Gymnázium I. Kraska, P. Hostinského, Rimavská Sobota

 • Horehronské múzeum Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezno

2018

 • Základná škola, Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

 • Obecný úrad, Beňuš

 • Obecný úrad, Selce

 • Špeciálna základná škola, Čierny Balog

Úplné referencie

referencie

Design IVIVI © 2023 Správa-registratúra.sk